Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - neutrale versie

Inhoudsopgave:

Artikel  1 - Definities

Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel  3 - Toepasselijkheid

Artikel  4 - Het aanbod

Artikel  5 - Overeenkomst

Artikel  6 - Herroepingsrecht

Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel  8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel  9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consumentenproducten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen het consumentengebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Verbruik : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke- of beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die reikt tot de effectieve levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel - inclusief ook begrepen e-mail - dat de consument van ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbieden;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping. Bijlage Ik hoef niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in gelijke ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Mbarek Aarab, MBA TECH, IPTVGroothandel

4e Regimentsdok 1 t/m 6, 3433 KW Nieuwegein;

Tel: 030-2741023 bereikbaar op werkdagen van 10:00-18:00

E-mail: info@mbatech.nl

KvK-nummer: 89750985

Btw-identificatienummer: NL004758000B81

Indien de activiteit van de ondernemer wordt uitgevoerd aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en geeft aan waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in wijziging van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zo wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennisgenomen kan worden en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de relevante besluiten die voor hem het meest vruchtbare is .

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit chemische in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, is deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod van de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardbare van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het aanvaarden van de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, heeft de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptabele van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en belangrijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer voldoende passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders bevinden - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtvaardigd gemotiveerd een beslissing van aanvraag te kiezen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij het leveren van het product, de dienst van digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schrijven of op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het onduidelijk zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met betaalbare van alle belastingen van het product, dienst van digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de voorwaarden voor het voorspellen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In het geval van een duurtransactie is deze afwijkend in de vorige, maar slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product omvatten een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een eerdere door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, van:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier begon aan het bestelproces op overzichtelijke wijze over heeft afgerond, een bestelling van meerdere producten met een verschillende oplossing oplossing.
 2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen van onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending van het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor een vergelijkbare levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd bij niet informerend over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de verplichte verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, bepaalde de vorige leden van dit artikel bepaalde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het gezamenlijke lid informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product enorm te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag behandelen en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product, het gevolg is van een manier om met het product om te gaan en verder te gaan dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere dubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 waardevolle melding, stuurt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een geselecteerde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer het product zelf heeft aangeboden om te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer voorziene onvoldoende en duidelijke instructies.
 4. Het risico en het bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben herhaaldelijk dat de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet klaar voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van een bepaalde hoeveelheid begonnen tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat deel van de verplichting dat door de ondernemer is aangekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten van de levering van water, gas of elektriciteit, die niet klaar voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume van hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet expliciet om de oorsprong van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft problematisch.
 1. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij begon aan de levering ervan overtuigd dat hij niet expliciet heeft ingestemd met het begin van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het ingewikkelde van zijn toestemming; van
 3. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument nagelaten om te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geboekte product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer het product zelf afhaalt, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product teruggezonden heeft, naar welke welke dan ook valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de gebruikelijke standaardlevering, hoeft de ondernemer de aanvullende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, tijdelijk voor het sluiten van de overeenkomst, heeft verklaard:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waardoor de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kan voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder is verplicht de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met expliciete instemming van de consument; nl
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht heeft zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan wordt voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon aangewezen zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkt onbeperkt hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering verbroken is;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is samengesteld bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering verbroken is;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hiërarchisch;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met expliciete instemming van de consument; nl
 2. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verdient.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod variabele geldigheidsduur worden de prijzen van de producten aangeboden en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Bij het opgeven van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat componentenprijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen indien toegestaan ​​de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van

B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. Het in het aanbod van producten of diensten dure prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod functionele specificaties, aan de voldoende eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /van overheidsvoorschriften. Indien verbeterd staat de ondernemer er tevens voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verzekerde extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en wint die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan geld doen als de ondernemer tekortgeschoten is in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent, waarbij deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze verplicht is in het geval dat hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst .

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering levert het adres op dat de consument aan de ondernemer heeft gemaakt.
 3. Met overtuigend van hetgeen blijkt in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op mogelijke compensatie.
 4. Na ontbinding conform de vorige lid zal de ondernemer het bedrag hebben dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gebaseerde bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument van een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekende samengestelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is gekozen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzeggen:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die beperkt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met voldoende van besloten opzeggende regels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die bereikt tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met geldige van gerechtvaardigde opzegtermijnregels en een opzeg van tien hoogste één maand.
 3. De consument kan in de vorige leden tegenstrijdige overeenkomsten zitten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald of in een bepaalde periode;
  • definitief opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die hoeveelheden tot het geregelde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In het geval van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregelde afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die enorme tot het geregelde afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand. De opzegtermijn is tien hoogste drie maanden in het geval dat de overeenkomst tot het geregeld wordt, maar minder dan één keer per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en grotendeels automatisch afgerond van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de gecombineerde duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst van aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde hoeveelheden te worden vervuld binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het voltooide van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling wordt gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de potentiële bestelling van dienst(en), waardoor de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om tussentijdse betalingen onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is dit, nadat hij door de ondernemer is aangegeven op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de verplichte rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan tien voordele van de consument afwijkende hoeveelheden en percentages hebben.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en heeft de klacht opgelost deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen komen tijd nadat de consument de tekorten heeft ingewikkeld, volledig en duidelijk beschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht te geven in een afzonderlijk overleg om op te lossen. Na deze termijn ontstaat een onmogelijke dat is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarbij deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op wijze wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[probleem adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u verkregen mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • [Gegevens]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of verplicht wat van toepassing is.